De Deur Den Helder

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Wat geloven wij? Doop Heilige Geest

Doop Heilige Geest

We zullen u antwoord geven op de volgende vragen:

  1. Wat betekent de Doop in de Heilige Geest?
  2. Hebben we de Heilige Geest dan niet ontvangen bij onze bekering of bij de Doop in het water?
  3. Waarom heb ik die Doop in de Heilige Geest nodig?

Jezus Christus sprak verschillende keren tot zijn discipelen over de Heilige Geest die komen zou, als Hij niet meer bij hen zou zijn.

[ NBG] Johannes 16:7 Doch  Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat  Ik heenga. Want indien  Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.  16:8 En als Hij komt, zal  Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;

Handelingen 1:4 En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun  Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij{ zeide  Hij} van  Mij gehoord hebt. 1:5 Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele  dagen na deze.

De Heilige Geest werd uitgestort op de Pinksterdag. Het is een andere doop als de doop met water, ook anders als bekering, want de discipelen waren reeds gedoopt met water. De Heilige Geest werkt op aarde en overtuigt mensen van zonde. Zij die horen naar deze overtuiging van zonde, komen tot bekering. Gods geest is voor een deel in hun hart gekomen. Je bent echter nog niet gedoopt, nog niet geheel vervuld met die geest. Jezus zei bij Zijn hemelvaart:

Handellng 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige  Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te  Jeruzalem en in geheel  Judea en  Samaria en tot het uiterste der aarde.

De Heilige Geest geeft ons kracht als christenen, het maakt dat wij in vrijmoedigheid kunnen getuigen. Het geeft ons kracht om bijvoorbeeld te bidden voor zieken.

De doop in de Heilige Geest is dus een aparte ervaring, naast bekering en Doop in water.

Handellng 2:37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot  Petrus en de  andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? 2:38 En  Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van  Jezus   Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des  Heiligen  Geestes ontvangen.

Dit maakt ons tot complete christenen. Petrus preekt zijn eerste preek als apostel, hier ontstaat de eerste kerk. De kek die het voorbeeld voor elke kerk hoort te zijn. Mensen werden overtuigd in hun hart, zij komen tot bekering, laten zich dopen in water en ontvangen daarna de vervulling met de Heilige Geest.

Paulus vond een aantal discipelen in Efeze, ze waren bekeerd en gedoopt.

[ NBG] Handellng 19:2 En hij zeide tot hen: Hebt gij de Heilige  Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt?  Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een Heilige  Geest is. 19:3 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes.  19:4 Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in  Jezus.  19:5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de  Here  Jezus.  19:6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige  Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. 19:7 En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen.

Ze worden vervuld met de Heilige Geest en gaan spreken in tongen!

Wat is dit spreken in tongen eigenlijk?

1 Korinth. 14:4 Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente...
1 Korinth. 14:2 Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot  God, want niemand
verstaat het;  door de Geest spreekt hij geheimenissen....
1 Korinth. 14:39 Zo dan, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren, en belemmert het spreken in tongen niet...
1 Korinth. 14:14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. 14:15 Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand...
Judas 1:20 Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw  allerheiligst geloof en door te bidden in de  Heilige Geest,...


Het spreken in tongen wordt aangemoedigd door de apostel omdat het ons persoonlijk geloof sticht, ofwel opbouwt. De bijbel zegt nergens dat dit alleen voor die tijd was, wij leven nog steeds in het tijdperk van deze eerste kerken, en horen te streven naar hetgeen in die kerken aanwezig was.
Waarom zouden we komen met excuses voor het niet hebben van de beloftes van de eerste kerk? Het is juist een geweldig voorrecht dat deze beloftes ook voor ons zijn.
Als consequentie van de doop in de Heilige Geest zie je in de gemeente genezingen, spreken in tongen, en vrijmoedigheid om te getuigen.

[ NBG] Lucas 11:11 Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een  slang zal geven? 11:12 Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? 11:13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw  Vader uit de hemel de Heilige  Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?